• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

SPOSOBY POPRAWIANIA PRAC KLASOWYCH /SPRAWDZIANÓW / TESTÓW

1. Uczeń ma prawo poprawić każdą pracę klasową. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Przy wystawianiu oceny z przedmiotu pod uwagę brane są obie oceny. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy tej pracy.

2. Uczniowie nie piszący pracy z powodu choroby piszą ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż dwa tygodnie po przyjściu do szkoły).

3. Jeżeli nieobecność ucznia była spowodowana inną przyczyną niż choroba, uczeń pisze pracę następnego dnia po powrocie do szkoły.

4. Brak zaliczonej pracy pisemnej w określonym terminie jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.

edukacja wczesnoszkolna, klasa I

język polski

język angielski dla klas I-III i IV-VIII

język niemiecki w klasach VII-VIII

matematyka dla IV i VII

przyroda

geografia

historia

informatyka

biologia

chemia

muzyka

plastyka

technika

zajęcia techniczne

wychowanie fizyczne

 


edukacja wczesnoszkolna

język polski

język angielski, I i II etap eduk.

historia i społeczeństwo

plastyka

muzyka

matematyka

przyroda

zajęcia techniczne

zajęcia komputerowe

wychowanie fizyczne

religia IV-VI, religia I-III

etyka

 

 

 

 

  dokumenty szkoły

Statut Szkoły

Szkolny Program
       Wychowawczo-
       Profilaktyczny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Regulamin Szkoły

Procedury

Procedura zwalniania ucznia z wf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria