Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak: postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat szkoły.
 • E-mail: szkola@sp5bialogard.pl
 • Telefon: 723 221 692

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Białogardzie
 • Adres: ul. Kołobrzeska 23
  78-200 Białogard
 • E-mail: szkola@sp5bialogard.pl
 • Telefon: 723 221 692
 • Skrzynka podawcza ePUAP: Sp5Bialogard

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
 • przełączniki zmiany kontrastu,
 • przełącznik skali szarości,
 • przełącznik wysokiego kontrastu
 • przełącznik odwrócenia kolorów,
 • przełącznik rozjaśniania tła,
 • przełącznik podkreślania linków,
 •  na stronie zastosowano technologie "skip navigation" – szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony,

Inne informacje i oświadczenia

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego usytuowana jest przy ul. Kołobrzeskiej 23 w Białogardzie.

Telefon kontaktowy:  723 221 692  – Sekretariat


[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Szkoła składa się z dwóch budynków, połączonych łącznikiem na I piętrze:
- budynek główny: 4 kondygnacje nadziemne, w tym strych nieużytkowy oraz 1 kondygnacja podziemna (piwnica);
- sala gimnastyczna: 1 kondygnacja z antresolą z przeznaczeniem dla widowni.

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia, od strony ul. Kołobrzeskiej oraz od strony boiska. Do wejścia od strony ul. Kołobrzeskiej prowadzą schody z obustronnymi barierkami bez dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi są przeszklone. Wejście od strony boiska nie posiada schodów.  Sala gimnastyczna posiada główne wejście od strony boiska z dwoma stopniami. Drzwi są przeszklone. Podjazd dla osób poruszających się na wózkach znajduje się przy wejściu od strony parkingu. Jest to bezpośrednie wejście na salę gimnastyczną. Drzwi są przeszklone.

Budynek główny nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy. Na każdą kondygnację (piwnica z szatniami dla uczniów, parter, I, II i III piętro) prowadzą schody z obustronnymi barierkami bez dostosowania dla osób poruszających się na wózkach. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.  Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Wejścia do sal oznakowane są tabliczkami. Korytarze są szerokie umożliwiające wyminięcie dwóch osób.

Sala gimnastyczna przystosowana jest do korzystania dla osób poruszających się na wózkach z wyjątkiem antresoli przeznaczonej dla widowni.

Na terenie szkoły nie ma wyznaczonej części parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynków szkoły można wejść z psem przewodnikiem /asystującym. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobline

Nie dotyczy

Informacja o dostępności tłumacza migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content