INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO)

Jerzy NOWOSIELSKI

kontakt
inspektor_odo@sp5bialogard.pl


Klauzula informacyjna:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuje, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie (dalej: Szkoła).

Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 723221692, poprzez adres e-mail: szkola@sp5bialogard.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Kołobrzeska 23, 78-200 Białogard.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym można się skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor_odo@sp5bialogard.pl, telefonicznie pod numerem 600 538 840 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych w związku z realizacją zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniem uczniom bezpieczeństwa oraz wypełnianiem obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez Szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa (realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz.U. 2021 poz. 1082) oraz ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

4. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Szkoła powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych naszej Szkoły, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu (w przypadku danych osobowych uczniów: do 50 lat zgodnie z JRWA).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę, mają prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania nieprawidłowych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych

W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Skip to content