REKRUTACJA do klasy IV sportowej
21 lutego 2023

REKRUTACJA do klasy IV sportowej od 1 marca do 15 marca 2023 r.

Liczba wolnych miejsc – 26

1.  W roku szkolnym 2023/24 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie utworzony zostanie jeden odział sportowy klasy czwartej z podziałem na dwie grupy, realizujący cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu zapasów i lekkoatletyki.
2.  Kandydat  zobowiązany jest wybrać jedną z tych dyscyplin na etapie rekrutacji.
3.  Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją nie obowiązuje w niej ustalony dla szkoły obwód szkolny.
4.  Kandydatem do klasy sportowej może być:
a)   uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończy klasę trzecią;
b)  uczeń, który posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony, przez lekarza podstawowej opieki medycznej;
c)uczeń, który uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym ma być prowadzone szkolenie sportowe;
d)uczeń, który posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.
5. Dokumenty – wniosek o przyjęcie do klasy sportowej  oraz orzeczenie lekarskie  (załącznik nr 1) – należy składać w sekretariacie szkoły w dniach od 1 do 15 marca.
6. Próby sprawności fizycznej odbędą się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem w obrębie poszczególnych dyscyplin sportowych 21 marca o 16.30 /wtorek/.
7. Zakres prób sprawności fizycznej zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem prób.
8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba , wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę łączne kryteria, o których mowa w art.131 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe.

Test sprawności fizycznej

Miejsce przeprowadzenia testów sprawnościowych – hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 23.
Na test sprawnościowy kandydat przynosi strój sportowy oraz obuwie sportowe.
W czasie przeprowadzania testów sprawnościowych niezbędna jest obecność jednego z rodziców celem podpisania oświadczenia dotyczącego zgody na uczestnictwo dziecka w testach sprawności fizycznej.

Dokumenty do pobrania

Skip to content