KARTA ROWEROWA

bank wiedzy - karta rowerowa to proste --  https://liblink.pl/6c2Rk0P6Wd

testy na kartę rowerową z natychmiastowym wynikiem BRD -  https://liblink.pl/81XFt3h0AH

Zestawy do nauki i testy egzaminacyjne na kartę rowerową - https://liblink.pl/pZ44qLXPKh

1000 pytań - https://liblink.pl/xqde6Q3cha

Aby dzieci mogły bezpiecznie poruszać się po drodze muszą nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, co poświadczane jest wydaniem karty rowerowej. Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych (po osiągnięciu wieku 10 lat) mogą ubiegać się o to pierwsze w życiu "prawo jazdy". Posiadacz karty rowerowej staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

Prawo wydania karty rowerowej posiada dyrektor szkoły.

Sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową dokonuje się w szkole. Zajmuje się tym nauczyciel wychowania komunikacyjnego. Sprawdzana jest wiedza teoretyczna dotycząca przepisów ruchu drogowego (w naszej szkole uczeń rozwiązuje test i odpowiada w nim na 25 pytań, aby go zdać należy udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi, czas trwania egzaminu 35 minut.) oraz umiejętności praktyczne (umiejętność jazdy na rowerze). Po zdanym egzaminie kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.

Pomocą dla dzieci w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy są zajęcia z wychowania komunikacyjnego.


Warunki ubiegania o KARTĘ ROWEROWĄ

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia.

3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.

5. Uczniowie zdają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.

6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe, pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 35 minut.

8. Jeżeli uczeń nie zaliczy części teoretycznej, będzie mógł jeden raz poprawić swój wynik w bieżącym roku szkolnym.

9. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

10. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

- Pozycji kierującego na pojeździe.

- Upewnienia się o możliwości jazdy.

- Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.

- Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.

11. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

12. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście.

13. Za pozytywnie zdany egzamin praktyczny uważa się prawidłowe wykonanie co najmniej 90% manewrów i nie stwarzanie zagrożenia dla ruchu drogowego.

14. Jeżeli wyniki egzaminu są negatywne uczeń może przystąpić do egzaminu w następnym roku szkolnym.

ETAPY  UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższym wykazem:

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.

5. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.

6. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym.

7. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
- słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego,
4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie)ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem przedmiotu najwyższego wyniku.

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.  

Skip to content